Cùng đối tác phát triển

Tiếp phái đoàn đa công ty của Nhật Bản, (15/02/2012)

Ngày 11 thang 11 năm 2011 AGREX tiếp phái đoàn đa công ty của Nhật Bản, sang tham quan, tìm hiểu thị trường chia sẻ kinh nghiệm và phát triển sản phẩm mới cho thị trường Nhật bản vào năm 2012